SDS-kommisje keunstgêrs

Weppers moandei 27-10
27 oktober 2014
Weppers tiisdei 28-10
27 oktober 2014

SDS-kommisje keunstgêrs
No ’t it der hieltiten mear op begjint te lykjen dat de Gemeente Littenseradiel oer de brêge komt mei jild foar in keunstgêrsfjild moatte wy by SDS ek yn aksje komme. De Skoalleseize hat jild apart lein foar in keunstgêrsfjild, mar SDS sil ek in bydrage leverje moatte. Sa sil der noch in soad jild komme moatte om de begrutting rûn te krijen.

SDS hat hjirfoar in kommisje yn it libben roppen dy ’t der oernei tinke sil hoe ’t sy dit jild byelkoar harkje sille. Yn dizze kommisje sitte foarearst:
Evert Sybesma, Theo Postma, Tjerk van der Pol,
Remco Bervoets, Douwe-Dirk Reitsma en Willem Wijnia.

Fansels kinne wy jim help ek goed brûke.
Hawwe jim in goed idee lit it ús dan efkes witte en mail it nei info@vv-sds.nl
.

Alfêst tige by tige!