SDS-FIFA-18-toernoai

Weppers sneon 30-12
30 december 2017
Weppers 3-1-2018
3 januari 2018

SDS-FIFA 2018-toernoai foar jong en ‘âld’

Woansdei is der fanôf 17.00 oere in FIFA 2018-toernoai op de Playstation yn de kantine.
Dit is foar de SDS-jeugd fanôf 9 jier dy ’t harren opjûn hat.
Der dogge mar leafst 24 bern mei, dus der kin net ien mear by.
Dit binne se:

Sander Tiesnitsch
Jesse van Krimpen
Tiemen Groothof
Steijn Groothof
Mark Klijnsma
Jelte Spoelstra
Pieter Wijnia
Hendrik van der Eems
Ruben Fennema
Jesse Fennema
Kevin Den Haan
Larissa Eupper
Phillip Eupper
Rutger Veenstra
Eeltsje Bootsma
Douwe Jan Vellinga
Luka van der Weg
Milan van der Weg
Yke Gaastra
Daniel Veenstra
Anco Bervoets
Gerbrand Kramer
Jorrit Stap
Tom Wijnia

It kostet €3,- Dit is ynklusyf 1 konsumpsje en in bakje patat.
Der binne alderaardichste prizen te winnen.
Graach 16.30 oere oanwêzich, sadat wy gau los kinne.

Wy binne der tige wiis mei dat de byldskermen beskikber steld wurde troch:

As de bern klear binne, dan is it tiid foar de folwoeksenen om FIFA-18 te spyljen.
Wa giet der mei de wikselbeker fan troch?
It kostet €5,- en hjir sit in konsumpsje by yn.
Wy kinne noch wol in pear folwoeksenen der by brûke.
Graach sa gau mooglik efkes opjaan by Willem Wijnia.