SDS F4

SDS Minileague
19 februari 2016
SDS F3
19 februari 2016

SDS F4 2015-2016

De teamfoto komt hooplik ynkoarten

Seleksje foarjier 2015-2016::

Jorrit Stenekes
Marijn Groot de
Sander  Velzen
Jarno Weij vd
Corrie Ymkje Altenburg
Eelke Meer vd
Hessel  Abels
Wytse Johannes Breeuwsma
Emiel Hoekstra

Trainer:

Leider:

Trainingstiden SDS F4:
……………..

Kompetysje-yndieling foarjier 2015-2016:

Balk F3
CVVO F5G
LSC 1890 F8
Makkum F2
SDS F4
Woudsend F2