Opstellingen SDS 1,2,4 en 5.

Wepperkes -woansdei-
3 november 2004
Wepperkes -freed-
5 november 2004

Hjir kinne jimme de seleksje foar sneon wer besjen fan SDS 1,2,3,4 en 5. Der kin noch genôch feroarje. Miskien is Gert-Jan Hiemstra sneon skorst en dan wurdt it wer hiel oars. De seleksje fan SDS 3 is wierskynlik ek net hielendal kompleet. Om ’t Wouter justerjûn net mear yn ‘e kantine wie hawwe wy dizze seleksje mar út ús tomme zûge. Opfallend is it tal ôfwêzigen. Wienen der forige wike noch net genôch om te klaverjassen, no binne der wol twa ploechies fan fjouwer om in beam op te setten.

Twadde: Remco, Syb, Tsjeard, Jeroen, Jan Simon, Ruurd, Auke, Jos, Stefan, Skelte, Henk, Arnold, Frank, Harm-Auke en Willem.

Tredde: Sjoerd, Anco, Wouter, Douwe, Gerlof, Pieter, Lieuwe, Jeroen en Ronny, Jan, Jentje, Jappie en Robert.

Fjirde: Jaap, Ids, Bertus, Ype, Sipke, Aant, Klaas, Roel, Ype, Willem, Folkert-Rients, Jacob-Sjirk en Klaas “Dak”.

Fiifde: E. Tanja, B. van der Wey, G. Poeze, R. Joustra, R. Dijkstra, P. Kempe, J. Dotinga, G. Posthumus, GJ Hofstra, PL van der Valk, P. de Jong, V. Hoekstra en Tj, Hoekstra.
P.s. Der binne sneon 3 auto’s en it is Bas syn beurt om de shirtsjes te waskjen.

Wa binne der net?:
Harm S.(lêst fan ‘e rêch) 
Gerrit T.(lêst fan ‘e knibbel)
Dirk de Jong (lêst fan ‘e knibbel)
Dennis (lêst fan it ankel)
Gerrit H. (gitaarearm)
Eddy (lêst fan it Ajax-firus)
Jelle de Boer (moat hânhekkelje)
Pieter Groenveld (sit yn Poalen)
Tseard Dijkstra (fuort mei de B1 as leider)