Omrop Fryslân is in troue gast by de wedstriden fan SDS 1. Wol gauris komt Heilco Broersma op sneon om ferslach te dwaan fan in wedstriid fan SDS 1. Yn oktober 2004 mocht Aant nei Omrop Fryslân ta om wat te fertellen oer ús ynternetside. Jimme kinne it rissultaat hjir belústerje.

*Aant op Omrop Fryslân (1,6 Mb)

Fansels wie ek de winst, fan it 1e sealteam fan SDS, fan de Midwintercup yn 2004 op Omrop Fryslân te sjen.

* Midwintercup Omrop Fryslân  (2,4 Mb)