Moandei nei it gemeentehûs!

Weppers tiisdei 21-10
20 oktober 2014
Weppers tongersdei 23-10
22 oktober 2014

Moandei nei it gemeentehûs yn Wommels!


Nije wike moandei 27 okt. is der in rûntepetear yn Wommels oer de kunstgêrsfjilden yn Easterein.

Hjir kin de Skoalleseize yn gearwurking mei SDS noch ynformaasje jaan oan de kommisjeleden fan de rie

Wy as bestjoer dogge in oprop nei ús leden en supporters om hjirby oanwêzich te wezen.

19.30 begjint it petear. 

It bestjoer.

Op 10 nov. 19.30 sil de rie hjir dan oerbeslisse.

Ek dan dogge wy wer in berop op ús leden en supporters om nei Wommels te kommen.

 

DDR