Harsens derby!!!

Weppers moandei 8-7
8 juli 2013
Alde seleksjes
10 juli 2013

Komkommertiid
Jim merke wol oan de webside dat it komkommertiid is. Fansels wachtsje wy ek op de kompetysje-yndielingen, teamyndielingen fan de senioaren, trainingstiden, leiders en trainers fan de jeugdalvetallen, de bekeryndielingen en wat der ek mar mei it nije seizoen te krijen hat, mar dizze ynformaasje hawwe wy no noch net.
Wy wachtsje it allegear of en sa lang halde wy fansels de harsens derby!

Harsens derby(1062)
Hielendal ut de skroefen!!……………..en krij him dan mar wer ris ynelkoar…..


Harsens derby(1063)
Kald yn it fjild kinne je sa’n kans nea meitsje fansels……..


Harsens derby(1064)
Ronaldinho hat oars nea safolle romte nedich…..


Harsens derby(1065)
Fuotbalhumor!


Harsens derby(1066)
Nei sa’n 9 minuten en 10 sekonden wurdt der yn dit filmke skoord. Ien supporter is in bytsje te enhousiast: