Yn de earste seizoenshelte fan 2016-2017 is der gjin SDS JO-9 4 (F4). Nei it winterskoft miskien wol.