Foto’s 1990-1994

Weppers freed 20-3-2021
19 maart 2021
Weppers moandei 22-3-2021
21 maart 2021

Wij hawwe 4 foto’s mei Sytse van der Werf as lieder derop. In oantal nammen hawwe wij al, mar de rest?

Mail of app ús at jim wat nammen witte.

1989-1990 F1


Steand: Marten Faber, Jeljer Zijlstra, Tsjipke Okkema, Sjakie van Leeuwen en Sytse van der Werf (lieder).
Op hurken: Wybren Jorritsma, Albert-Jan Joustra, Arnold Hoekstra en Cor van der Werf.

 

1990-1991 F1

steand efteroan: Rients Rienstra (trainer), Tinus Hoekstra (trainer en Sytse van der Werf (lieder)
steand midden: Cor van der Werf, Samme Overal, Jeljer Zijlstra, Wybren Jorritsma, Dirk-Yde Sjaarda, trainer Tinus Hoekstra en lieder Sytse van der Werf.
op hurken: Donny Okkema, Jurjen Hiemstra, Jos Zonderland, Koen Zijlstra,  Bergstra.

1992-1993 E

Steand: Sytse van der Werf (lieder), Sake Tijmersma, Wybren Jorritsma, Henk Postma, Pieter Sijbesma, Jeljer Zijlstra.
Op hurken: Cor van der Werf, Jacob Tijmersma, Arnold Hoekstra.

1993-1994 D2

Steand: Sytse van der Werf (lieder), Gertjan Brandsma, Tjerk Posthumus, Gerlof Hendriks, Minne Heeg, Jurjen Hiemstra, Hendrik Schraa
op hurken: Pieter Breeuwsma, Wybren Jorritsma, Teunis Regeling, Cor van der Werf, Jeljer Zijlstra

Wol nammen, minne foto’s

Dan hawwe wij noch twa kranteknipsels mei dúdlike nammen mar in ûndúdlike foto.

Wat kin ús helpe oan in better foto?