EK-League 10-7-2024

SDS EK-League foarútsjoch
9 juli 2024
EK-League 11-7-2024
11 juli 2024

De earste heale finale hat west. Wat docht dat mei de stân?

Spanje – Frankryk

7 dielnimmers seagen Spanje wol yn de finale kommen. Aant Hofstra, Ate-Feike de Boer, Erik Haitsma, Hendrik Eringa, Redmer en Harmen, Jildert van der Werf en Auke Eringa pakke hjirmei elk mar leafst 100 punten. 19 dielnimmers gienen foar de Fransen en pakke lykas al dy oaren nul punten.

Troch de winst fan Spanje nimt Auke Eringa de kopposysje oer fan Johan Delfsma. Johan stiet no 2e. Redmer en Harmen dogge goeie saken en klimme nei it 3e plak.

Krekt pake wurden en no ek noch boppe-oan yn de SDS EK-League. It kin net op.

Ate-Feike de Boer docht it ferrassend goed. Mei de SDS-WK-League 2 jier werom pakte hy noch de ‘poedeltsiis’. No stiet hy samar 8e.

Ate mei de poedeltsiis nei de SDS WK-League. Neffens hearen en sizzen hat hy him hast op.

Johan Delfsma en Frans-Pyter Terpstra sille hjoed nei Dortmund om yn it Signal Iduna Park Nederlân nei in finaleplak te balten.
9 dielnimmers sjogge it wol sitten dat Johan en Frans-Pyter dit oprêde.
Johan giet sels foar in finale Frankryk – Ingelân……….

It begjint der op te lykjen dat Gerbrand en Douwe-Jan harren hast wol klearmeitsje kinne foar de poedelpriis.
Of hawwe sy noch in ferrassing yn petto?

Dit moatte Gerbrand en Douwe-Jan fêst tegeare op kinne.

1 8 Auke Eringa Wommels 1090
2 1 Johan Delfsma Wommels 1040
3 18 Redmer en Harmen Easterein 1035
4 2 Wiebe Heeres Wommels 1035
5 3 Brent en Syb Easterein 1025
6 4 Bas Postma Landerum 1020
7 5 Annejan Hallema Wommels 995
8 29 Ate Feike de Boer Wommels 995
9 6 Eeltje Postma Wommels 995
10 7 Hendrik de Jong Wommels 995
11 9 Lisa Hoekstra Easterein 985
12 33 Hendrik Eringa Spannum 980
13 35 Erik Haitsma Wommels 975
14 10 Pieter Sijtsma Wommels 970
15 11 Jens Overal Terschelling 965
16 39 Jildert van der Werf Wommels 965
17 42 Aant Hofstra Wommels 950
18 12 Samme Overal Terschelling 950
19 13 Paul Reitsma Wommels 945
20 14 Seriette Strikwerda Spannum 945
21 15 Lolke Hofstra Wommels 940
22 16 Margit Cnossen Spannum 940
23 17 Jelmer Hanenburg Spannum 935
24 19 Jan-Friso Bruinsma Wommels 930
25 20 Tom Wijnia Wommels 930
26 21 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 925
27 22 Marc Hoekstra Easterein 925
28 23 Melle de Boer Wommels 920
29 24 Jelle Wiersma Wommels 910
30 25 Jelmer Posthumus Wommels 910
31 26 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 910
32 27 Jelke van der Werf Wommels 905
33 28 Jaap Toering Wommels 900
34 30 Bote Strikwerda Wommels 895
35 31 Frans-Pyter Terpstra Wommels 895
36 32 Grietzen Broersma Ljouwert 895
37 34 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 880
38 36 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 870
39 37 Pieter Wijnia Wommels 870
40 38 Rudmer Jesse Joustra Wommels 870
41 40 Willem Wijnia Wommels 860
42 41 Lourens van der Pol Easterein 855
43 43 Anne Torensma Midsland 845
44 44 Eeltsje Bootsma Ljouwert 840
45 45 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 840
46 46 Brend Toering Wommels 755
47 47 Rinse Joustra Wommels 730
48 48 Teade de Boer Wommels 730
49 49 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 660