Ek Appie stoppet.

Het Eurovoetbal toernooi
24 mei 2004
Eddy Makaay de Boer
24 mei 2004

Jammer genôch hâldt Appie Posthumus folgend seizoen op as flagger fan SDS 2. Hy sjocht der tsjin oan om folgend seizoen yn in strak swart pak te rinnen mei de flagge. De tillefoan kinne je nergens kwyt en de paraplu sil ek wol net op meie yn ‘e reserve earste klasse. De kursus wie gjin probleem west. Jammer dat Appie stoppet, want dit skeelt SDS 2 altiten punten. Júst folgend seizoen kinne sy se wol brûke.Jammer genôch sjogge wy Appie folgend jier net sa.