De nije SDS-League. Doch ek mei! Ynleverje foar freed 20.00 oere.

Sneon 3-2-2024
2 februari 2024
SDS1 – Heeg 1 yn byld
4 februari 2024

De transfermerke is slúten en dat betsjut dat wy wer los kinne mei de twadde helte fan de SDS-League.
Meitsje je team en leverje je team yn foar kommende freed 9 febrewaris 20.00 oere.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

Hjir it nije ynskriuwformulier:
*SDS League ynskriuwformulier twadde helte 2023-2024
Mochten je in foutsje tsjinkomme lit it ús dan efkes witte.
Gratisvoetbalmanager.com is liedend.
Graach je team ynleverje mei de nûmers fan de spilers der by.

De kosten binne noch altiten €12,50 per seizoenshelte.
As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatyske ek mei oan de twadde helte fan it seizoen.

Wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.com en de puntentelling is sa:

Wy begripe wol dat Jurgen Klopp nei 9 jier stoppet by Liverpool en in ‘sabbatical’ nimt.
Neffens ûnbetroubere bronnen giet hy fol foar de winst yn de SDS-League folgend seizoen.