Allegear gokjes

Wepperkes -moandei-
31 juli 2006
Wepperkes -woansdei-
1 augustus 2006

Der dogge dit jier 5 SDS-ers mei oan de PC. Sy sitte yn 4 ferskillende partoeren.
Wij neame se noch efkes:
Partoer Dirk Yde Sjaarda/Erik Haitsma
Partoer Jacob Klaas Haitsma
Partoer Marten Faber
Partoer Feite de Haan
Wij binne benijd at jim in idee hawwe hoefolle earsten dizze fjouwer partoeren totaal helje.( Let op: it giet dus om de 4 partoeren en net om de 5 keatsers.)

Jim kinne oan de hân fan de list efkes in foarbeskôging dwaan en dêrnei in ynskatting meitsje fan it totaal oantal earsten wat se helje. Bij in oerwinning moatte jim gewoan 6 earsten telle.

Om foar te kommen dat in oantal minsken in gelyk oantal riede, wolle wij graach dat jim ek oanjouwe welk partoer de grutste bijdrage dêr yn levert.

Fansels stelle wij wer in tapaslik priiske beskikber.

Jim kinne hjir klikke foar it resultaat fan de lotting, sadat jim in goeie kar meitsje kinne. 

Maile kin oant woansdeitemoarn 8 oere ta
Mailadressen binne info@vv-sds.nl en sds-nijs@planet.nl

Reagear gelyk en lit sjen hoe optimistysk of pessimistysk jim binne.
Wij hawwe sels earst it goeie foarbyld mar jûn, dat like ús better, mar slúte dêrbij net út dat de priis wer nei de Walperterwei of Swingoerd giet.

De folgende minsken tinke dat de fjouwer partoeren safolle earsten helje en miene te witten wa’t it meast skoarende partoer is.

  namme earsten meast skorend
1 Aant H 25 Dirk-Yde/Erik
2 Willem W. 19 Feite
3 Immie K. 21 Feite
4 Gerard van A. 23
5 Hammie 30 Jacob Klaas
6 Hendrik de J 27 Marten
7 Tinus vd V 21 Erik
8 Tsjeard H 36 Dirk Yde / Erik
9 Sjoukje K 38 Feite 
10 Dirk de J 20 Feite
11 Jan de J 34 Feite
12 Fred S 23 Marten
13 Trienus de J 21 Dirk Yde / Erik
14 Johan de G 31 Dirk Yde / Erik
15 Oebele A 23 Feite
16 Sjoerd Bonnema 32 Feite
17 Jan Rinse B 24 Feite
18 Johan D. 33 Jacob Klaas
19 Tsjerk van der P. 27 Feite
20 Sjoerd van B. 28 Dirk Yde / Erik
21 Jacob-Klaas H 32 Jacob Klaas
22 Syb O.l 22 Dirk Yde / Erik
23 Anne-Marije H 29  Dirk Yde / Erik
24 Pieter K  22  Dirk Yde / Erik
25 Ynze 21   
26 Meinte 31 Dirk Yde / Erik
27 Sipke 17 Feite

Wij binne benijd wa ’t gelyk hawwe sil.