Sjoch hjir foar in totaal oersjoch fan de trainingstiden en op hokker fjild der traind wurdt (2018-2019).