Weppers tongersdei 28-5

Weppers woansdei 27-5
26 mei 2009
Weppers freed 29-5
29 mei 2009

B1 slút seizoen ôf
Jûn om 19.00 oere sil B1 offisjeel it fuotbalseizoen ôfslute. Sij spylje harren lêste thúswedstriid. Om 19.00 oere.

Braamhaar

Skiedsrjochter Erik Bramhaar wie tiisdeitejûn yn de kantine. Stoffel Bouma makke efkes in kykje fan dizze BNér en liet ús witte dat it in boeiend ferhaal wie.

Ôfslúting SDS 1
No’t de leste wedstriid fan it seizoen spile is sille de mannen fan SDS 1 kommende freed it fuotbalseizoen ôfslúte op de pleats fan de famylje Sjaarda. Freed om 18.00 oere giet it feest dêr losbarsten. Wat we no alfêst ferklappe kinne, is dat der barbeknoeit wurde sil.
DYS

‘Onafhankelike’ Wommelser media
Wat my noch it meast stoort yn de hiele commoasje rûn it WK debat is de media. At jo de Diggelfjoer iepenslaan en jo sjogge in yngesonden brief fan de heer P. Zylstra, dy’t dudlik meitsje wol dat it foar it WK bestjoer gjin romte is oan de onderhandelingstafel, dan docht dat sear. Net in wurd is te lezen weryn it WK bestjoer nommen wurdt. Fia de media moat hja dit fernimme, wylst wij as WK-bestjoer -as mede wommelser- net op e hichte holden wurde fan de miening fan it dhr Zylstra yn dizze.
Buten dat is dr yn de journalistiek ek nog ris sa sawat as ‘hoor en wederhoor’. Oan it Diggelfjoer blykbar net besteed, want nimmen fan us WK bestjoer is benadere. Dat is spytich en betreure wij ten seerste. We moatte aanst mei syn allen wer feest fiere kinne, sunder dat we ferskate tinten nedich hawwe op ‘e Terp. Us Terp.
Alg. Dir. Best. A.F. de B.
(ps it wiekein op Flylan)

Ho!
Je sjogge it fan fieren oankommen. Hy komt allinnich op de goal ôf, omspilet de keeper knap en dan………ho.