EK-League 22-6-2024

Tuskentrochweppers
22 juni 2024
EK-League 23-6-2024
24 juni 2024

Georgie – Tsjechie
Typysk sa’n wedstriid wêr’t je sneontemiddei frij foar hâlde. Melle, Jildert en Brend tochten dat Georgie winne soe.
Der wiene ek 11 dy’t in gelykspul yn tinzen hiene.
De rest wie der wis fan: Tsjechie wint.
Dy 11 hawwe it dus goed en mei 1-1 skoare Jaap, Jelle, Willem en Gerbran/Douwe de maksimale 10 punten.

Turkije- Portugal
It fertrouen yn Portugal (lês Ronaldo) is noch altiten hiel grut. Johan Delfsma doarde it as ienige oan de oerwinning nei Turkije ta te skriuwen.
Fjouwer tochten oan in gelyk spul mar dy oare 45 tipten Portugal.
Mar siet dêr ek ien mei 0-3 bij? Nee dat net. Wol 0-4 opmerklik genôch

Belgie – Roemenie
Allegear ientsjes yn de toto, útsein Melle de Boer, dy’t de Roemenen tipten.
In gelykspul komt op de list net foar.
Tsien kear 2-0 foarspeld dy hawwe 10 punten en de rest 5 fanwege de goeie toto

Stân

Lisa noch altiten op 1 en broer Marc op 3. Dat kin gjin tafal wêze.
Underoan Teade de Boer en Melle de Boer, dat kin gjin tafal wêze.

Nei twa rondes in oantal konkluzjes

  • Margit de beste uit Spannum
  • Lisa de beste Hoekstra
  • Brent en Syb de beste Overal
  • Bas Postma de beste fan Skylge
  • Folkert en Tjerk tegeare  iets better binne as Jildert en Jelke apart
  • Bote it wint fan syn sus Seriette
  • Jaap it wint fan Brend
  • Willem syn beide soannen noch altiten de baas is
  • Ate Feike fierwei de beste de Boer is

 

Stân Alde stân
1 1 Lisa Hoekstra Easterein 115
2 4 Margit Cnossen Spannum 100
3 5 Marc Hoekstra Easterein 100
4 11 Jelmer Posthumus Wommels 95
5 2 Annejan Hallema Wommels 95
6 6 Frans-Pyter Terpstra Wommels 95
7 3 Johan Delfsma Wommels 90
8 15 Brent en Syb Easterein 90
9 7 Grietzen Broersma Ljouwert 90
10 8 Bas Postma Landerum 90
11 12 Erik Haitsma Wommels 90
12 13 Hendrik de Jong Wommels 90
13 9 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 90
14 14 Bote Strikwerda Wommels 85
15 10 Redmer en Harmen Easterein 85
16 16 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 85
17 17 Samme Overal Terschelling 85
18 18 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 85
19 37 Jaap Toering Wommels 85
20 22 Eeltje Postma Wommels 85
21 19 Auke Eringa Wommels 80
22 20 Pieter Sijtsma Wommels 80
23 35 Willem Wijnia Wommels 80
24 21 Lourens van der Pol Easterein 80
25 29 Pieter Wijnia Wommels 80
26 23 Aant Hofstra Wommels 75
27 24 Jens Overal Terschelling 75
28 25 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 75
29 26 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 75
30 27 Jelmer Hanenburg Spannum 75
31 28 Jildert van der Werf Wommels 75
32 36 Tom Wijnia Wommels 75
33 38 Brend Toering Wommels 75
34 47 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 70
35 39 Lolke Hofstra Wommels 70
36 40 Wiebe Heeres Wommels 70
37 30 Paul Reitsma Wommels 70
38 32 Eeltsje Bootsma Ljouwert 70
39 33 Jelke van der Werf Wommels 70
40 34 Seriette Strikwerda Spannum 70
41 46 Hendrik Eringa Spannum 70
42 49 Jelle Wiersma Wommels 65
43 31 Anne Torensma Midsland 65
44 42 Rudmer Jesse Joustra Wommels 65
45 44 Jan-Friso Bruinsma Wommels 65
46 45 Ate Feike de Boer Wommels 65
47 41 Rinse Joustra Wommels 60
48 58 Teade de Boer Wommels 60
49 43 Melle de Boer Wommels 60