Weppers freed 22-6-2018

Seleksjes 2018-2019

De seleksjes fan de senioaren foar 2018-2019 komme yn de rin fan de dei hjir op de webside.

Efkes Balje

It is feest yn Easterein. Dat betsjut dat it Efkes Baljen yn Wommels is. Om 19.30 oere foar Wommelsers, Itensers, Hinnaarders en …..Eastereinders dy’t net roeid ha mei in gleske op.

AVG

Us webside is sûnt twa wiken AVG-proof mei tank oan 5online en Freez.it. Tige tank hjir foar!

 

Einstannen

It seizoen is dien, dus binne alle eindstanden yn byld brocht bij de KNVB. Sjoch hjir.

De Treffer

De lêste Treffer fan it seizoen leit by ús haadstiper drukkerij Van der Eems en is hast klear om rûnbrocht te wurden. Jim kinne him kommende wike by jim yn de bus ferwachtsje.

Daar bij die molen….


Okkerlêsten hat ek SDS JO15-1 it seizoen ôfsletten. In barbekjoe, wat bolje op de Terp en farre nei de mûne bij de Krommesyl. Op dat plak koe in kreaze foto makke wurde as herinnering oan in moai seizoen.

SDS-spullen ynleverje

Zouden de trainers, leiders en (ex)spelers die nog in het bezit zijn van SDS- materialen zoals ballen, waterzakken en kleding dit willen inleveren vóór 1 juli a.s bij
Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein of contact met hem opnemen indien inleveren nog niet mogelijk is, tel.nr. 06-22863501, e-mail:klaasenakke@ziggo.nl
De wedstrijdkleding van de JO13-2, JO11-2 en de JO10-2 moat sowieso nog ingeleverd worden.
W. Twijnstra, coördinator.
P.s. Wy soenen graach sjen dat âld-SDS’ers dy ’t noch klean fan SDS hawwe dit ek ynleverje.

Harsens derby (2034)

Lekker efkes!

 

 

Daliks mear!