Tuskenstân SDS WK league 7-7

Zweden – Engeland    0-2

Dat Zweden en Engeland yn de kwartfinale stiene wie al in ferrassing. Dat Engeland op dizze posysje de heale finale hellet is foar elkenien in ferrassing útsein Simon van der Vaart. Hij pakt as ienige 20 punten.  Fierders pakt hij ek noch 2 punten foar winst fan it goeie lân en 3 foar it goeie oantal doelpunten fan it winnende lân.

Fierders hat net ien punten helle  yn dit lestige blokje

Rusland – Kroatie

Net ien hat dizze wedstriid stean. De twa Yntema’s hawwe as ienige Kroatie stean mar dan wol op ferlies…. Dus sil der jûn net folle punten  skoard wurde.
Heechstens 5 foar Hessel en Lieuwe Jan as se de goeie toto hawwe en it goeie oantal doelpunten.

Gjin punten dus. Net ien ……. Dus de stân hjir boppe telt noch altiten