Tuskenstân SDS WK league 3-7

Zweden – Zwitserland 1-0:
Der binne wol dielnimmers dy’t Zwitserland sa fier kommen seagen mar gjin Zweden as tsjinstanner. Dus wiene  der hjir en dêr  al 5 punten útdield en komme der hjoed foar in inkele noch in pear punten bij foar de goede toto en de goede útslach.  Dat Zwitserland of Zweden troch giet nei kwartfinale levert net ien punten op, want dat hie net ien ferwachte

Columbia- Engeland

At Columbia trochgien wie, hiene Hessel en Lieuwe Jan Yntema’s en Klaas Bouke Faber goed skoard. Ja it wie sels sa dat Hessel 5-4 foarsein hie….. Allinne foar Columbia.
It waard allegear oars. Engeland troch en dat hiene meardere.

Nije koprinner

Hij stiet hieltyd yn de top 5 en no wer boppe-oan.   Skelte Anema nimt in foarsprong fan 7 punten op syn neiste konkurrint.

Mar der binne fanôf freed noch hiel wat punten te heljen. Der is neat beslist.