Tuskenstân SDS WK-League 23-6

België – Tunesië 5-2

Hast elkenien hie fansels België op winst, mar net ien hie op 5-2 rekkene. Foar elkenien dus 5 punten, útsein Hessel Yntema en Jaap Toering dy ’t op 1-1 gokt hienen.

Zuid-Korea – Mexico 1-2

Douwe, Bas, Niels, Hendrik Eringa, Bote, Stijn, Lieuwe-Jan en Jaap hienen de útslach allegear goed en kinne 15 punten byskriuwe.

Duitsland – Zweden 2-1

By Jacob, Tom, Pieter, Simon, Seriette en Tjeerd gie der in gejuich op by de treffer fan Toni Kroos! Allegear 15 punten derby!


Pieter Wesselius is de koprinner!