Tuskenstân SDS WK league 21-6-2018

Denemarken – Australie     1-1

Wa tinkt er no oan 1-1 bij dizze wedstriid? Sij dus: Douwe D, Willem, Hendrik de Jong, Pieter Wijnia, Stijn, Klaas Bouke en Sjoerd van Beem. Mei dy 15 punten der bij feroaret  der wer aardich wat yn it klassemint.
In nije lieder? Ja, twa sels…. Douwe Dirk en Stijn binne de koprinners no.  Efterfolge troch Willem W, Pieter W en de oare Pieter W

Frankrijk – Peru

It is stuorkewikselje boppeoan…..
No is it Stijn dy’t allinne boppe oan stiet. 15 punten waarden der helle troch Hessel Yntema (dy’t him dêrmei los makket fan de reade lampedragers) Jaap Toering (werom fan Pinkpop en de kop der no better bij) en Jan Toto dy’t foaral foar deisukseskes giet

Argentinie – Kroatie

Dit wie de wedstriid fan de Yntema’s: Lieuwe Jan en Hessel binne de ienige twa dielnimmers dy’t wat punten skoare. Se hiene beide 1-2 en dat levere 5 punten op.

En dus gean wij de nacht yn mei Stijn Schildkamp as koprinner en Douwe Dirk en Pieter Wesselius op it finketou.
Underoan koe Lieuwe Jan de reade lampe loslitte troch syn 5 punten en moatte Hendrik Eringa en Lourens en Tjerk mei harren trijen dat ding meislepe