Tuskenstân SDS WK 2018 20-6-2018

Portugal – Marokko      1-0

Mei de útslach fan 1-0 hawwe wij ynienen 5 koprinners mei 100 punten…Lolke, Douwe, Skelte, Pieter W en Pieter W.  De goeie útslach fan 1-0 en dêrmei de 15 punten kaam fan Hendrik de Jong, Hendrik Eringa en Pieter Wesselius.

Uruguay – Saoudi- Arabië    1-0

Der wiene hiel wat dy’t 2-0 of 3-0 hiene. Dat levere 10 punten op. Der wiene trije dy’t 1-0 hiene. Jan fan de Toto, Pieter Wesselius en reade lampe drager Hendrik de Jong krije der 15 punten bij en dat hat gefolgen. Hendrik kin de  reade lampe no mei twa oaren beet hâlde en Pieter…..dy is koprinner wurden. Hielendal allinne….

Iran – Spanje    0-1

Dat Spanje winne soe, wie foar elkenien wol dúdlik dus elkenien 5 punten der bij. Dat Iran net skoare soe dat hiene in soad ek wol tocht, dus wer 5 punten der bij. Mar dat Spanje mar ien kear skoare soe, dat is de ferrassing.
Net ien hie dat tocht.  Dus kin Pieter Wesselius yn alle gefallen in dei grutsk omrinne want hij is allinne koprinner, mei Lolke en Skelte der fuort efter.
Underoan in fûle striid om de reade lampe. Der binne no 4 teams dy’t him drage moatte

Ranglijst Naam Punten
1 Pieter Wesselius 125
2 Lolke Hofstra 120
3 Skelte Anema 120
4 Douwe D Reitsma 115
5 Stijn Schildkamp 115
6 Tjeerd de Vries 115
7 Willem Wijnia 110
8 Pieter Wijnia 110
9 Bote Strikwerda 110
10 Niels Hiemstra 105
11 Jaap Toering 105
12 Pieter Kamstra 100
13 Klaas Bouke Faber 95
14 Simon van der Vaart 95
15 Aant Hofstra 95
16 Jan Toto 95
17 Bas van der Weij 90
18 Marten Faber 90
19 Jacob van Wieren 90
20 Douwe Kooistra 85
21 Seriette Strikwerda 85
22 Hendrik Eringa 80
23 Tom Wijnia 80
24 Hessel Yntema 75
25 Hendrik de Jong 70
26 Lieuwe Jan Yntema 70
27 Lourens en Tjerk 70
28 Sjoerd van Beem 70