Evenementen in december 2022Pieter Kamstra yn it Olympiastadion fan Berlyn.


Dirk-Yde Sjaarda yn de Skotse Highlands

Skotse fan!
Yn Skotlân bliket SDS ek al fans te hawwen. Dirk-Yde spotte dizze fan.

Frederik Clayton Uisdean Keegan?????.


Jan Keuning op syn troudei 


Jan Keuning op syn troudei(2)


Pieter Wesselius efter yn ‘e tún 


Jelle de Vries