Kwartfinales

Elk goed foarspeld lân yn de kwartfinale levere 10 punten op. Totaal wiene der dus 80 punten te fertsjinjen. De behelle punten binne al bijskreaun. Net ien hie der 80……
Bote, Hessel, Lieuwe Jan, Skelte, Douwe en Pieter K wiene de toppers mei 50 punten.

Per wedstriid binne der no ek 2 punten te fertsjinjen at it goeie lân wint en 3 at it oantal doelpunten per lân goed foarspeld is.  Dus maksimale skoare per wedstriid is 8 punten.

Dit is der foarspeld en dêr sitte al wat lannen yn dy’t thús binne en er misse wat lannen dy’t ferrassend yn de kwartfinale sitte

Pieter Kamstra
Uruguay Frankrijk 1 2
Brazilië België 2 1
Duitsland Engeland 2 1
Spanje Argentinië 1 2
Douwe Kooistra
Uruguay Frankrijk 1 2
Brazilië België 3 1
Duitsland Engeland 3 1
Portugal Argentinië 3 4
Lolke Hofstra
Portugal Frankrijk 1 2
Brazilië België 2 1
Duitsland Engeland 2 1
Spanje Argentinië 1 2
Douwe D Reitsma
Portugal Frankrijk 1 2
Brazilië België 3 0
Duitsland Engeland 2 1
Spanje IJsland 2 1
Bas van der Weij
Argentinie frankrijk 1 2
Brazilië België 2 1
Duitsland Polen 2 1
Spanje IJsland 3 1
Niels Hiemstra
Uruguay Frankrijk 0 1
Brazilië Engeland 3 1
Duitsland België 3 2
Spanje Argentinië 0 2
Hendrik de Jong
Spanje Frankrijk 1 2
Brazilië België 2 1
Duitsland Engeland 2 1
Portugal Argentinië 1 0
Willem Wijnia
Uruguay Frankrijk 1 2
Brazilië Engeland 1 0
Duitsland Colombia 1 0
Spanje Argentinië 2 1
Hendrik Eringa
Spanje Frankrijk 2 1
Servië België 0 1
Duitsland Colombia 1 0
Egypte Peru 1 2
Pieter Wijnia
Portugal Frankrijk 1 0
Brazilië Engeland 1 0
Duitsland België 2 1
Spanje Argentinië 0 1
Skelte Anema
Uruguay Frankrijk 0 2
Brazilië België 2 0
Duitsland Engeland 2 0
Spanje Argentinië 2 0
Bote Strikwerda
Uruguay Frankrijk 1 2
Brazilië België 2 0
Duitsland Engeland 2 1
Spanje Argentinië 2 1
Stijn Schildkamp
Egypte Frankrijk 0 1
Zweden België 1 2
Duitsland Engeland 2 0
Spanje Argentinië 5 6
Lieuwe Jan Yntema
Uruguay Frankrijk 0 2
Brazilië België 3 1
Duitsland Colombia 3 1
Spanje Kroatië 2 1
Klaas Bouke Faber
Portugal Frankrijk 1 2
Brazilië België 1 0
Duitsland Colombia 2 0
Spanje Argentinië 1 0
Simon van der Vaart
Portugal Frankrijk 2 3
Brazilië België 2 1
Duitsland Engeland 1 2
Spanje Argentinië 2 3
Hessel Yntema
Uruguay Frankrijk 1 2
Brazilië België 3 0
Duitsland Colombia 1 0
Spanje Kroatië 1 0
Seriette Strikwerda
Portugal Frankrijk 1 2
Brazilië Engeland 3 2
Duitsland België 1 2
Spanje Argentinië 1 3
Aant Hofstra
Spanje IJsland 2 0
Brazilië België 1 2
Duitsland Engeland 3 2
Portugal Argentinië 1 2
Marten Faber
Uruguay Frankrijk 2 1
Brazilië België 2 0
Duitsland Colombia 2 1
Spanje Argentinië 1 2
Tjeerd de Vries
Portugal Frankrijk 2 3
Brazilië België 1 3
Duitsland Engeland 2 1
Spanje Argentinië 2 1
Jan Toto
Portugal Frankrijk 1 2
Brazilië België 1 0
Duitsland Colombia 1 0
Spanje Argentinië 1 2
Lourens en Tjerk
Portugal Frankrijk 1 2
Brazilië België 2 1
Duitsland Colombia 4 1
Spanje Argentinië 2 3
Tom Wijnia
Portugal Frankrijk 0 1
Brazilië Engeland 2 1
Duitsland België 0 1
Spanje Argentinië 0 1
Sjoerd van Beem
Spanje Frankrijk 1 2
Brazilië België 2 1
Duitsland Engeland 2 0
Portugal Argentinië 1 2
Jacob van Wieren
Portugal Frankrijk 1 0
Brazilië België 2 1
Duitsland Engeland 1 0
Spanje Argentinië 0 1
Pieter Wesselius
Uruguay Frankrijk 1 2
Brazilië Engeland 3 2
Duitsland België 1 2
Spanje Argentinië 1 2
Jaap Toering
Uruguay Kroatië 2 1
Brazilië Engeland 2 0
Duitsland België 2 1
Spanje Argentinië 1 0