Foarhinne SDS 2 seal

Foarhinne SDS 2

Samme, Tjeerd, Marten, Skelte, Gerard,
Dirk-Yde, Tseard, Sjoerd en Pieter
(foto út 2007)

Nei inkele jieren mei sukses yn de seal fuotballe te hawwen is dizze ploech nei it seizoen 2006-2007 jammer genôch útelkoar fallen.

*Wedstrydferslagen SDS 2

*Doelpuntenmakkers

Âld-spilers fan SDS 2:

Jan Stenekes (BGCC30X)

Marten Faber (BGCD75D)

 Skelte Anema (BFZN07I)

Dirk-Yde Sjaarda (BGCD636)

Tsjeard Halbersma (BGCC30X)

Pieter Kamstra (BGCD77D)

Tseard Breeuwsma (BGC93F)

Sjoerd Rispens (BGCF94)

Sjoerd van Beem

Coaches:

Gerard van Asselt

Samme Overal