SDS Minileague

SDS-Minileague

Trainingstiid:
woansdei 17.00-  18.00
Wedstriid:
sneons 10 of 11 oere

Ruben Fennema

Spullieder

Jelke Sijbesma

Ben Fritsma

Renko Ynema

Harmen Jacob Joustra

Jort Kronemeijer

Brent Overal

Jinse Durk de Jong

Haadsponser

 

 

ROMTE FOAR WEDSTRIIDSKEMA