SDS JO8-4

Nei de winterstop is der fêst wer in JO8-4

Trainingstiden JO8-4:
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Lieder
Lieder
Trainer
Trainer