SDS JO-11 5 (E5)

Yn 2016-2017 is der gjin SDS JO-11 5 (E5).