ST SDS-Nijland JO13-2

ST SDS-Nijland JO13-2

Trainingstiden JO13-2:
Moandei fan 19.00 – 20.00 (keunstgers)
Tongersdei fan 18.45 – 19.45 (Nijland)

Mente de Boer

Lieder/trainer

Pier Gerbrandy

Lieder/trainer

Fakatuere

Lieder

D Sijbesma

Keeper

Sikke van Kapeijne

Sander Zijlstra

Sytze Bouma

Sanne Hiemstra

Rowan Baarda

Pieter Wiersma

Joop Groenveld

Sjoerd Andringa

Tim van Hiel

Romke Boonstra

Jelmer de Boer

Sjoerd Galema

Rients Klein Swormink

Teunis Ynema