ST SDS-Nijland JO17-2

ST SDS-Nijland JO17-2

Trainingstiden JO17-2:
Moandeis fan 20.00 – 21.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 19.00 – 20.00 (gers)

Ernst Zonnenberg

Lieder
ST SDS-Nijland JO17-2

Floris Hiemstra

Trainer/leider
ST SDS-Nijland JO17-2
trainer
trainer