ST SDS-Nijland JO17-2

ST SDS-Nijland JO17-2

Trainingstiden JO17-2:
Moandeis fan 20.00 – 21.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 19.00 – 20.00 (gers)

Lieder
trainer
trainer
trainer