Utljochte

15 juni 2016

SDS-transfers!

It is 15 juny west en dat betsjut dat de transferperioade der op sit wat spilers betreft dy ’t fan klups wikselje wolle. Spilers dy ’t b.f. tydlik stoppe binne by SDS kinne harren sa wer ynskriuwe. Remco Hylkema Wy […]