Trainingstiden 2017-2018

Sjoch hjir foar in totaal oersicht fan de trainingstiden en op hokker fjild der traind wurdt (2017-2018)