Evenementen in november 2022

2014-2015

SDS 1

SDS 4

SDS 5

SDS Vr1

SDS A1

SDS B1

SDS B2


SDS C1

SDS D1

SDS D2

D3

SDS E1

SDS E3

SDS E4


SDS F1


SDS F2

2013-2014

SDS 1

SDS 2

SDS 4

SDS 5

MC1

A1

A2

C2

D11

D2
align=baseline

D3

E2

E3

E4

F1

F2

F3

2012-2013

SDS 1

SDS 2

SDS 3

SDS 4

SDS 5

SDS Vr1

SDS Vr2

SDS MC1

SDS C1

SDS C2

SDS D1

SDS D2

SDS D3

SDS E1


SDS E2

SDS E 4

SDS E5

SDS F1

SDS F2

SDS F3

SDS F4

2011-2012

SDS 2
SDS 3

SDS A1

SDS B1

SDS C1

SDS D1

SDS D2

SDS D3

SDS E1

SDS E2

SDS E4

SDS E5:

SDS F2

SDS F3

SDS F4

Efteroan: Pieter Wijnia, Thijs de Boer, Folkert-Jan Vellinga en Jalko Tanja.
Foaroan: Arjen Stremler, Jildert Hiemstra, Jesmer Zonnenberg, Stef Jellema en Sjirk Jetze Vellinga.
 

SDS F5

SDS MC1 (neijierskompetysje)

SDS Da2

2010-2011

SDS 1

SDS 2:

SDS 5:

SDS 6:

Da1

(foto Henk Bootsma)

Da2

D4M

SDS C1

SDS MD1

SDS C2

SDS- D1

SDS D3
hspace=0

SDS E1

SDS E3

SDS E5

SDS F1

SDS F3

F4


Foto Henk Bootsma

SDS F5