Yndieling beker SDS 1

De KNVB hat de beker”lotting” fan it distriks nooard bekend makke foar standert alvetallen.

SDS 1 mei it opnimme tsjin treddeklasser Minnertsgea 1, fjirdeklasser AVC 1 en fiifdeklasser Tzummarum 1.

De wedstriden wurde spile op sneon 2, 9 en 16 sepyimber.

Wat de út en de thúswedstriden wurde, wurdt nei 21 july bekend makke