Weppers

9 januari 2018

Weppers tiisdei 9-1-2018

SDS seal juster op OFK Justerjûn kaam SDS  seal yn aksje op it OFK yn de Trije yn Frjentsjer en pleatsten harren foar sneon. SDS seal – Emmeloord 1             2-1 SDS seal – drs Vijfje […]
8 januari 2018

Weppers moandei 8-1-2018

SDS seal op OFK SDS seal is jûn aktyf yn Frjentsjer op it Iepen Frysk Kampioenskip (OFK). Sij moatte it opnimme tsjin de ûndersteande ploegen. Der geane twa ploegen oer nei de finaledei kommende sneon. Foar SDS seal fuotbalje Jaap, […]
7 januari 2018

Tige slagge nijjiersfeest

Mear as 60 fuotballers. 12 klaverjassers, in stik as 15 rinners en moai wat belangstellenden soargen der foar dat it in moai, noflik en drok nijjiersfeest waard. Foar fjouweren wie der foaral beweging fan de bal , de fuotten en […]
6 januari 2018

SDS-League: Dêr is De Hoop!

In ferrassende winner fan de SDS-League. ‘Stem op Habtamu de Hoop op 22 november’  fan Habtamu en Emke de Hoop gie ferline wike as outsider dizze ‘ferkiezings’ yn op plak nûmer 3, mar krige úteinlik de measte ‘stimmen’ en eindigt […]
4 januari 2018

SDS-nijjierssit 2018

Kommende sneon is de  SDS-nijjierssit! Je kinne fuotbalje, klaverjasse, in eintsje rinne of gewoan efkes ien keapje! It fuotbaljen, klaverjassen en snertrinnen is foar alle senioaren fan SDS, sealfuotballers, A- en B-junioaren, froulju, frijwilligers, Efkes Ballers, stipers, supporters, âld-SDS’ers en […]
4 januari 2018

Prachtich SDS-FIFA-18-toernoai

Woansdeitemiddei/jûn in prachtich FIFA 2018-toernoai yn de kantine fan SDS mei miskien wol in ferrassende winner ……. út Nijlân. Jarno van der Wal  (SDS/Nijland 15-3) koe om 20.30 oere de wikseltrofee yn ûntfangst nimme. Yn de spannende finale tsjin Anco Bervoets […]
3 januari 2018

Weppers 3-1-2018

SDS MO17 net troch nei de finales, mar.. Vanmiddag zijn we met de MO17 naar Harlingen geweest voor twee wedstrijden die zouden bepalen wie er 6 januari naar de finale gaat. Onze eerste wedstrijd tegen Balk ging enigszins geflatteerd maar […]
2 januari 2018

SDS-FIFA-18-toernoai

SDS-FIFA 2018-toernoai foar jong en ‘âld’ Woansdei is der fanôf 17.00 oere in FIFA 2018-toernoai op de Playstation yn de kantine. Dit is foar de SDS-jeugd fanôf 9 jier dy ’t harren opjûn hat. Der dogge mar leafst 24 bern […]
30 december 2017

Weppers sneon 30-12

Fotoboek fuort? Mei it jubileum fan SDS 50 jier yn 1997 hat Bauke de Boer in hiel soad foto’s makke en dit nei de tiid yn in prachtich fotoboek plakt. No is it sa dat dit boek al inkelde jierren […]
29 december 2017

Ta oantinken fan Gelf Eringa

Gelf Eringa (30-10-1938 – 28-12-2017) Yn de nacht fan woansdei 27 desimber op tongersdei 28 desimber is Gelf Eringa yn ‘e sliep ferstoarn.  Gelf Eringa wenne yn Spannum en hat in trou en belutsen lid fan SDS west.  Gelf is […]