SDS VR.2

SDS Vr.2

Trainingstiid:
Woansdeis fan 20.00-21.00 oere.

Kompetysje:
Ien kear yn de 2 wiken op freedtejûn 7 tsjin 7 op in heal fjild.

Anne Willemsma

Aligonda de Boer

Geartsje Klaversma

Jacomien Heeres

Margreet van der Weg

Marjo Groothof

Marloes van Tuinen

Petra Zuidema

Rajsa Frenken

Sietske van der Horst

Do?

Haadsponser

 

 

Programma:
Freed 15 septimber yn Easterein
Freed 29 septimber yn Aldemarrum
Freed 13 oktober yn Aldeboarn
Freed 3 novimber yn Boalsert
Freed 17 novimber yn Harns

Wolsto ek graach fuotbalje by Vr.2 meld dy dan hjir oan!
Leeftyd is net wichtich!