SDS JO-9 2 (F2)

SDS JO-9 2 (F2)

Trainingstiden:
moandei 18.00 (keunstgers)
woansdei 18.00 (efter sporthal)

Noch net bekend

Trainer

Noch net bekend

Leider

Noch net bekend

Leider

Hille van der Valk

Reinder Bootsma

Zenn Hoitinga

Julian Jellema

Sjoerd Breeuwsma

Lars Steehouwer

Tsjeard Witteveen